Serpentine Gallery

Kensington Gardens
Kensington W2 3XA
United Kingdom

Sự kiện đã và đang diễn ra ở đây