The Royal Institution

21 Albemarle Street
Mayfair W1S 4BS
United Kingdom

Sự kiện đã và đang diễn ra ở đây