là tôi tôi đi cắt cỏ ấy mà.
Hãy nhìn đôi dép huyền thoại đi, người nông dân như tôi sớm trưa vất vả khổ cực cắt cỏ tươi cho thỏ nó xơi…

là tôi tôi đi cắt cỏ ấy mà