Cánh đồng xanh và quá trình cắt và thu gom cỏ tươi cho thỏ ăn tại trại thỏ Tiepz, tận mắt thấy cỏ được cắt theo hàng lối tại vườn, cũng như chuẩn bị cỏ tươi để làm cỏ khô của trại thỏ Tiepz theanimaltoday.com thái bình.

‘Xanh xanh ngọn cỏ’, tại trại thỏ Tiepz thỏ thích ăn cỏ này lắm cỏ xanh Tiepz Tiepz ‘Xanh xanh ngọn cỏ’, tại trại thỏ Tiepz thỏ thích ăn cỏ này lắm cỏ xanh Tiepz Tiepz ‘Xanh xanh ngọn cỏ’, tại trại thỏ Tiepz thỏ thích ăn cỏ này lắm cỏ xanh Tiepz Tiepz